صدرا

نام پروژه:
مشتری:
نوع ارتباط:
داده های فنی:
مکان:
مدت:
نوع:
khuzestan-rock-water